podróże, wyprawy, relacje
ARTYKUŁYKRAJEGALERIEAKTUALNOŚCIPATRONATYTAPETYPROGRAM TVFORUMKSIEGARNIABILETY LOTNICZE
Geozeta.pl
reklama

Brazylia - wiza, ambasady, przepisy

Brasilia      Manaus     
brazylia
Brazylia - podróże do BrazyliiBrazylia - mapa krajuBrazylia - spis artykułów i galeriiBrazylia - wiza, ambasady, przepisy wjazdowe, informacje dla kierowców, podróżowanie po kraju, przepisy celne, bezpieczeństwo, przydatne informacjeBrazylia - aktualna pogoda, roczny opad i temperaturaBrazylia - szczepienia, zdrowie, poradyBrazylia - kurs waluty, przelicznik na PLN, USD, EUROBrazylia - co zwiedzić, zabytki Listy Światowego Dziedzictwa UNESCOBrazylia - przewodniki, mapy, atlasy
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele polscy przyby­wający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni należy złożyć w Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udzielane w zasadzie automatycznie, po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD). W razie stwierdzenia nielegalnego pobytu Policja Federalna nakazuje cudzoziemcowi opu­szcze­nie kraju w ciągu 8 dni, obciążając go karą grzywny w wyso­kości ok. 300 USD (zapłacenie grzywny jest warunkiem wydania pozwolenia na ponowny wjazd do Brazylii). Cudzo­ziemiec, który nie zastosuje się do nakazu opuszczenia Brazylii, może zostać aresztowany na okres do 60 dni, z możliwością przedłużenia o dalsze 60 dni, do czasu deportacji. Przy przekraczaniu brazylijskiej granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją bezwzględnie zachować (najlepiej trzymać ją w innym miejscu niż paszport), gdyż okazanie tej karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe z Brazylii. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka). Zdarzają się przypadki skracania przez policję graniczną pobytu bezwizowego poprzez wstawienie specjalnego stempla do paszportu. Ostateczną decyzję w sprawach wjazdu i okresu pobytu, także w przypadku wjazdu z wizą podejmuje policja.
Informacje dla kierowców
Wymagane jest między­narodowe prawo jazdy, dodatkowo wskazane jest posiadanie tłumaczenia tego dokumentu na język portugalski. Brazylia jest krajem o wysokim wskaźniku wypadków drogowych. Należy zachować szczególną ostroż­ność na drogach, m.in. ze względu na duże natężenie ruchu samo­chodów ciężarowych oraz unikać prowadzenia po zmroku. Nawierzchnie dróg są często w złym stanie technicznym, zaś same drogi źle oznakowane.
Podróżowanie po kraju
Nie ma ograniczeń – z wyjąt­kiem rezerwatów przyrody, a także wydzielonych terenów za­mieszkanych przez ludność indiańską, do których wjazd jest możliwy jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia. W Bra­zylii podstawowe środki transportu to samoloty (ze względu na ogromne odległości) i autobusy. Sieć połączeń lotniczych jest bardzo rozbudowana. Opłaty za bilety lotnicze są wyższe niż w Europie. Sieć połączeń autobusowych między stanami jest dobrze rozwinięta. Koszt przejazdów jest stosunkowo niski. Zdarzają się napady rabunkowe na autobusy, szczególnie kursujące nocą Z uwagi na wysoką przestępczość należy bezwzględnie wyklu­czyć poruszanie się autostopem. Wskazane jest zacho­wanie dużej ostrożności przy wyborze miejsc noclegowych i kie­rowanie się wskazówkami przewodników międzynarodowych lub brazylijskich mających odpowiednie uprawnienia (należy uważać na osoby podające się za przewodników turystycznych, gdyż za swoje usługi pobierają bardzo wysokie opłaty). Znajo­mość języków obcych jest w Brazylii bardzo słaba. Poza hotelami i dużymi ośrodkami turystycznymi można się porozumieć praktycznie tylko w ję­zyku portugalskim.
Nie należy spożywać nie­znanych owoców. Należy unikać kontaktu ze zwierzętami. Zdarzają się ukąszenia węży, skorpionów i owadów. Nie wolno wchodzić do stref zamkniętych w parkach narodowych. Wodo­spady, nawet niewielkie, mogą stanowić śmiertelne niebezpie­czeństwo. Przebywanie na słońcu, nawet w dni pochmurne, wymaga stosowania kremu ochronnego z możliwie najwyższym filtrem.
Przedmioty wartościowe należy przewozić w bagażu podręcznym. Jeśli to możliwe, lepiej korzystać z odpowiednio oznakowanych radiotaksówek, szczególnie na lotniskach. Zawsze warto upewnić się, ile będzie kosztował kurs. Na lotnisku międzynarodowym Tom Jobim w Rio de Janeiro należy korzystać z korporacji taksówkowych lub klimatyzowanego autokaru firmy REAL, który zawozi pasa­że­rów do miejscowych hoteli. Opłata autokarowa wynosi 5 BRL, a kurs taksówką z lotniska do dzielnic turystycznych (Copa­cabana, Ipanema) – ok. 80 BRL.
Przepisy celne
Przy wwozie i wywozie pieniędzy w kwocie do 10 tys. BRL lub jej równowartości w walutach obcych nie ma obowiązku wypełniania deklaracji celnej. Wwiezienie większej kwoty należy zadeklarować. Wywóz więcej niż 10 tys. BRL lub ich równowartości w walutach obcych jest możliwy tylko do wysokości kwoty zgłoszonej przy wwozie. Szczegółowych infor­macji o obowiązujących procedurach można zasięgnąć w brazylijskich placówkach dyplomatycznych i konsularnych lub na granicy. Podczas odprawy celnej należy wypełnić odpo­wiednią deklarację i okazać ją służbom celnym. W razie stwierdzenia niezgodności deklaracji ze stanem faktycznym wymierzana jest dotkliwa kara finansowa. Bezcłowo można wwozić upominki o łącznej wartości do 500 USD. Również w sklepach bezcłowych można nabyć towary o łącznej wartości 500 USD. Należy zgłosić wwóz telefonu komórkowego czy innego wartościowego sprzętu elektronicznego, który będzie używany na terenie kraju. Prze­wożona żywność powinna mieć pieczęć kontroli sanitarnej. Wywożenie okazów fauny i flory oraz produktów wykonanych ze skór zwierząt chro­nio­nych jest możliwe jedynie za specjalną zgodą kompetentnych władz. W Brazylii nie ma ogólnokrajowego podatku VAT i brazylijskie prawodawstwo nie przewiduje zwrotu podatków zapłaconych przez podróżującego.
Bezpieczeństwo
We wszystkich, a zwłaszcza w wielkich miastach: Rio de Janeiro, Vitoria, São Paulo, Salvador, Recife, Fortaleza i Manaus trzeba zachować szczególną ostrożność. Kradzieże i napaści na turystów są bardzo częste a zagrożenie prze­stęp­czością pospolitą bardzo duże.
W całej Bra­zylii notuje się napady z bronią w ręku i porwania, w tym również turystów zagranicznych. Osoby zaatakowane powinny bez­względ­nie, dla własnego bezpieczeństwa, oddać posiadane przedmioty, nie stawiać oporu i nie dyskutować. Wskazane jest unikanie bocznych ulic oraz dzielnic uważanych za niebez­pieczne. Nie należy poruszać się w nocy – jeżeli zaistnieje taka konieczność, trzeba szukać miejsc uczęszcza­nych i oświet­lonych, patrolo­wanych przez policję. Największe ryzyko jest po zmroku i nad ranem, jednakże napaść może zdarzyć się również w biały dzień. Turyści powinni zachować ostrożność na plażach, w pobliżu hoteli, dyskotek, klubów nocnych, banków i banko­matów. Przypadki kradzieży w miejskich autobusach, na lotniskach są również bardzo częste. Nie należy nosić przy sobie kosztowności, szczególnie w miejscach odwiedzanych tłumnie przez turystów, jak np. plaże Copacabana, Leblon, Ipanema w Rio de Janeiro. Ważne dokumenty i większe sumy pieniędzy należy deponować w hotelowych sejfach. Dob­rym pomysłem jest zrobienie kserokopii paszportu i pozosta­wienie oryginału w hotelu. Pod żadnym pozorem nie należy wymieniać obcej waluty na miejscową u przypadkowych osób na ulicy. W większych ośrodkach turystycznych działa policja turystyczna DEATUR, której obowiązkiem jest udzielanie pomocy turystom, którzy stali się ofiarą przestępstw lub wypadków. W przypadku kradzieży należy natychmiast udać się na policję oraz żądać wydania protokołu policyjnego (boletim de ocorrência), co ułatwi ewentualne póź­niej­sze uzyskanie odszkodowania. Jeśli policja nalega na przepro­wadzenie badania lekarskiego, trzeba wy­razić zgodę. Podstawową zasadą bezpieczeństwa w miejscach publicznych jest niezwracanie na siebie uwagi i nieposiadanie przy sobie niczego cennego. Należy zachować ostrożność, posługując się telefonem komórkowym w miejscach publicz­nych, zwłaszcza na plażach. Aparaty fotograficzne i kamery wideo lepiej nosić schowane w torbie.
Przydatne informacje
• Sprzęt audiowizualny działa w Brazylii w systemie PAL-M.

• Nie ma jednego standardowego poziomu napięcia. W przypadku problemu z podłączeniem urządzenia z wtyczką typu europejskiego trzeba zakupić odpowiednią przejściówkę.

• Telefony komórkowe przywożone z Polski zwykle działają jedynie w większych miastach i dotyczy to prawie wyłącznie aparatów 3-systemowych (w Brazylii dominuje system amerykański, system GSM nie jest jeszcze rozpowszechniony).

• W okresie karnawału zamknięta jest większość urzędów i firm.
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Polskie placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w Brasilii
SES, Av. das Naçőes, Qd. 809, Lote 33
70423-900 Brasília – DF, Brasil
Caixa postal 07/0263
tel.: (00-5561) 32 12 80 00, 32 42 85 20, 81 41 01 29
fax: (00-5561) 3242 85 43
e-mail: embaixada.consular@polonia.org.br
www.brasilia.polemb.net

Konsulat Generalny RP w Kurytybie
Rua Agostinho Leăo Júnior 234
80030-110 Curitiba - PR, Brasil
Caixa postal 2366
tel.: (00-5541) 30 19 46 62
fax: (00-5541) 30 19 79 09
e-mail: curitiba@polonia.org.br

Konsulat Generalny RP w Rio de Janeiro
Praia de Botafogo
242-9 andar
22250-040 Rio de Janeiro-RJ
Brasil
tel.: (00-5521) 25 51 80 88
fax: (00-5521) 25 52 50 93
e-mail: riodejaneiro@polonia.org.br
www.polonia.org.br

Konsulat Generalny RP w Săo Paulo
Rua Monte Alegre 1791
Săo Paulo-SP
CEP: 05014-002
tel.: (00-55-11) 36 72 37 78, 36 72 57 78, 82 38 69 40, 81 45 57 14
fax: (00-55-11) 38 71 19 21
e-mail: saopaulo@polonia.org.br

Konsulat Honorowy RP w Belo Horizonte
Konsul honorowy Jerzy Markiewicz (języki: portugalski, polski)
Rua Espírito Santo 2727, s. 1207
Belo Horizonte-MG
CEP: 30160-032
tel.: (00-5531) 32 82 55 69
fax: (00-5531) 32 81 68 26
e-mail: mgmconpl@cdlnet.com.br

Konsulat Honorowy RP w Vitorii
Konsul honorowy Adam Emil Czartoryski (języki: portugalski, polski)
Rua Lauro Soares Machado Casa 12
Mata do Praia, Vitória-ES
CEP: 29025-110
tel.: (00-5527) 92 79 78 59
e-mail: adam.consul@bol.com.br

Konsulat Honorowy RP w Erechim
Konsul honorowy Maria Vanda Krepinski-Groch (języki: portugalski, polski)
Rua Euclides Cunha, 114, Erechim-RS,
CEP: 89700-00
tel.: (00-5554) 33 21 10 74
fax: (00-5554) 35 22 67 40
e-mail: vandagroch@via-rs.net
Przedstawicielstwa dyplomatyczne akredytowane w Polsce (lub najbliższe)
Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii
ul. Poselska 11
03-931 Warszawa
tel.: 617 48 00
fax: 617 86 89
brasil@brasil.org.pl
www.brasil.org.pl

Wydział Konsularny
tel.: 617 32 60